Orvos válaszol fórum - szabályzat

Az Orvos válaszol Fórum az infobeteg.hu ingyenes szolgáltatása, a látogatói hozzászólások esetében azonban a portál üzemeltetője fenntartja magának a moderálás jogát.

A FELHASZNÁLÓK

Az Infobeteg.hu fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a fórumokat. A regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen moderálási alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé. 
Bárki, aki az Infobeteg.hu interaktív alkalmazásait használja, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat, feltételeket is. 
Az interaktív tartalmak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

ADATVÉDELEM

Az internetes fórumok – így az Infobeteg.hu portálé is – jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat magának, amilyet csak akar.

Az üzemeltető – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos („IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez az üzemeltető felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre az üzemeltető „Törölt nick”-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév többtízezer hozzászólása közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick – akár összes – hozzászólása!

MODERÁLÁSI ALAPELVEK

Az Infobeteg.hu összes fóruma, moderált. A moderátor alapvető feladata, hogy biztosítsa a normális beszélgetés lehetőségét.

Minden hozzászóló maga felelős azért, hogy az általa a fórumba közzétett nyilatkozata, hozzászólása harmadik személyek jogát, jogos érdekét ne sértse, valamely szabálysértési tényállás vagy bűncselekmény elkövetését, kísérletét, arra felbujtást, rábírást nem valósítson meg. Az infobeteg.hu erre irányuló igények esetén a jogsértő, jogellenes hozzászólások vonatkozásában mindenben együttműködik a hatóságokkal, a jogsértő hozzászólásokhoz kapcsolódó adatokat a hatóságok részére átadja.

A moderátor nem orvos és nem egészségügyi végzettségű, ezért a moderálás nem szakmai szempontok alapján történik. A moderálás ebből adódóan szubjektív.

A moderátor nem tudja a fórumokban, hozzászólásokban megjelenő hozzászólásokat szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy törli az egészet.

A moderátor minimum heti rendszerességgel ellenőrzi az Infobeteg.hu fórumait.

Valamely hozzászólás moderálásának elmaradása, késedelmes teljesítése egyetlen esetben sem értelmezhető akként, hogy az infobeteg.hu vagy bármely moderátor annak tartalmával egyetért. A fórumban megjelenő hozzászólások egyetlen esetben, részben vagy egészben sem tekinthetők az infobeteg.hu véleményének, általa támogatott tartalomnak.

Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt elektronikus levélben az info@infobeteg.hu elektronikus levélcímen.

Hozzászólások törlése

A moderátor joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.


1. Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.


2. Nickhamisítás

A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.

Nem választható olyan nick, amely a valós életben:

  • védett név,
  • mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve;
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés, 
  • megtévesztő, félrevezető, így például valamely hatóság, állami, önkormányzati szerv, bíróság vagy más egyéb közfeladatot ellátó személy vagy szerv látszatát kelti,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
  • burkolt vagy nyílt reklámnak tekinthető,
  • bármely módon üzleti haszonszerzés célját szolgálja, vagy arra törekszik,
  • politikai üzenetet, tartalmat hordoz.

Amennyiben egy felhasználó – jóhiszeműen – a Fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderátor felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)


3. Tiltott nicknév választása

Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

4. Témarombolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopik”) hozzászólások.

Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyez el.


5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátor feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.


6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorral foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló módon és helyen tűnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek.


7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. „IRL adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat (az Infobeteg.hu bármelyik fórumán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.


8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.


9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.


10. Politikai, orvos szakmai üzenetek

A fórumokban bármely politikai üzenet nem helyezhető el, politikai témájú, jellegű beszélgetés nem folytatható, kezdeményezhető, minden ilyen jellegű téma, üzenet törlésre kerül, súlyos esetben a nick korlátozásához, illetve törléséhez vezethet. A fórumban orvosi véleményt, tanácsot, álláspontot, diagnózist, bármely gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, gyógyhatású készítményre, orvostechnikai eszközre, azok árára, hatásaira, mellékhatásaira vonatkozó állítást, véleményt kizárólag az infobeteg.hu által megbízott szakértők jogosultak elhelyezni, minden más által elhelyezett ilyen tartalmú üzenet törlésre kerül.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor).

Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátort.


Letiltások

A moderátor a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatja. A korlátozás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges tiltás. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátor úgy látja jónak, akár azonnal kiszabhatja a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhat” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a Fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátor összes egyéb jogosultságát is megvonhatja.

Topikáthelyezések, topikösszevonások

1. Áthelyezés

A moderátor azokat a rovatokat (topikokat), amelyeket véleménye szerint nem a tartalmának megfelelő fórumcsoportban nyitottak, áthelyezheti a tematikailag megfelelő fórumcsoportba.


2. Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témával nyitott topikokat a moderátor összevonhatja. Az ebben érintett topikokat az időrendben elsőként indítottba illeszti be.

Urológia
Nőgyógyászat
Dermatológia
Asztma
hirdetés
Legnépszerűbb
Hírlevél
hirdetés